Warranty

PPHU RAILING ANDRZEJ TWARDOWSKI
ul.. MIESZKA I 23C
32-300 OLKUSZ
NIP: 6371411025

CZELADŹ 26.10.2017

Terms of warranty

-1-

Producent udziela dwuletniej gwarancji na swoje wyroby. Okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg wraz z przejściem własności wyrobu tj. licząc od dnia, w którym wydano wyrób.

-2-

W momencie wydania wyrobu, Klient zobowiązany jest do jego ilościowego i jakościowego odbioru w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze wyrobu. W tym celu, Klient obowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu wyrobu w obecności pracownika RAILING lub kuriera, bądź innego podmiotu, który wyrób dostarczył (w zależności od ustalonego przez strony sposobu wydania wyrobu) oraz sporządzenia wraz z nim protokołu dokumentującego stwierdzoną szkodę pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Za wady jawne uważa się w szczególności niezgodności: wymiarów, uszkodzenia, takie jak rysy, pęknięcia, zagniecenia. W przypadku stwierdzenia wad jawnych klient, który zdecyduje się zamontować wadliwy wyrób, traci prawo jego reklamowania oraz dochodzenia rekompensaty za inne szkody spowodowane jego wadliwością.

-3-

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest całkowite uregulowanie należności za dostarczony wyrób. Sprzedawca odpowiada za wyrób wyłącznie do wysokości wartości sprzedanego wyrobu.

-4-

W przypadku składania reklamacji każdorazowo prosimy o kontakt ze sprzedającym. Wymagana jest pisemna forma reklamacji, zawierająca datę sprzedaży oraz dane kontaktowe. Do reklamacji należy dołączyć ponadto kopię dowodu zakupu (fakturę lub paragon).

-5-

1. Wszystkie wady podlegające reklamacji w okresie gwarancji będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, liczonym od daty pisemnego zgłoszenia.

-6-

Parapety pokryte są folią ochronną. Przed przystąpieniem do montażu wyrób należy sprawdzić pod kątem wymiarów, uszkodzeń mechanicznych, widocznych usterek, zarysowań, ubytków lakieru lub okleiny, . 
W przypadku montażu wyrobu z wadami producent nie uwzględnia roszczeń Klientów, taki wyrób wykluczony jest z postępowania reklamacyjnego. Wszelkie reklamacje dotyczące wymiarów, koloru, rodzaju krawędzi uwzględniane są tylko przed zamontowaniem wyrobu.
Montaż parapetów należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Niedochowanie powyższego wymogu wyłącza odpowiedzialność gwarancyjną.

-7-

1. Do pielęgnacji parapetów nie wolno stosować środków wchodzących w bezpośrednią reakcję z materiałem, z którego wykonano wyrób, a dotyczy to w szczególności: środków do szorowania, żrących proszków/płynów, zmywaczy, rozpuszczalników i innych środków chemicznych, powodujących uszkodzenie powłoki parapetu itp. Zastosowanie w/w środków powoduje utratę gwarancji i bezzasadność reklamacji.

-8-

Gwarancja nie obejmuje wad wyrobu powstałych w wyniku:

  • zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • nieprawidłowej konserwacji wyrobu lub jej braku,
  • przypadków losowych niezależnych od producenta i warunków eksploatacji
  • (np.: powódź, pożar, huragan, grad, substancje chemiczne, itp.),
  • zmian konstrukcyjnych oraz napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione,
  • nieprawidłowego montażu, stwierdzonego przez serwisanta,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika,
  • wad powstałych podczas transportu przy odbiorze własnym,
  • uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu, które spowodowały trwałe zmiany jakościowe wyrobu,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku stawiania na parapecie różnych przedmiotów (np. doniczek).

-9-

Gwarancja dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie umowy. 
W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji klient zostanie obciążony kosztami obsługi serwisu.

-10-

Niniejsze warunki gwarancji nie dotyczą konsumentów w zakresie w jakim mogłyby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką – ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne, w szczególności konsumenta nie dotyczą postanowienia pkt 3, pkt 9 zd. 2 niniejszych Warunków gwarancji.

UWAGA

Powyższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich wyrobów producenta.