Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Andrzej Twardowski- PPHU „RAILING” Andrzej Twardowski

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

   

Administrator przetwarza dane osobowe w związku realizacją umowy (zamówienia), a także udziałem w promocji której organizatorem jest Administrator,  w tym w szczególności organizacji i prowadzenia promocji oraz obsługi reklamacji (art. 6 ust.1 lit. B, art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez nas także w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług Administratora. W ramach marketingu możemy zachęcać Panią/Pana do zapoznania się z ofertą naszych partnerów biznesowych.

W ramach naszej działalności marketingowej Administrator wysyła Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach (newsletter).

Otrzymanie informacji handlowych takich jak oferty czy promocje czy newsletter, ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy wyrażona została odrębna zgoda na komunikację marketingową, którą można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Administratorem lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą służyć do tworzenia tzw. profili klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach korzystania z usług. Na podstawie stworzonych profili wysyłamy bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych towarach.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

 1. a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
 2. b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Obowiązek podania danych osobowych

 

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych, stanowić przeszkodę wzięcia udziału w Promocji oraz utrudnić lub uniemożliwić realizację umowy (zamówienia).

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych

   

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. a) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem, 
 2. b) podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Administratora (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Administratora; 
 3. c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. 
 4. Okresy przetwarzania danych osobowych

   

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umów i benefitów przewidzianych w regulaminie promocji.

Po upływie powyższego okresu dane mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionego interesu w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

   

Administrator korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w rozumieniu art. 23 RODO.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług lub ofert, dopasowanych do potrzeb odbiorcy. Oferty opracowywane są na podstawie Pani/Pana aktywności w ramach usług świadczonych przez Administratora i będą wysyłane wyłącznie, jeśli wyraził(a) Pan/Pani na to zgodę.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
 3. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych osobowych;

Administrator zapewnia ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Będziemy jednak wdzięczni jeżeli przed wniesieniem swojej skargi do organu nadzorczego skontaktujesz się z nami i dasz nam szansę zajęcia się Twoimi wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

 1. Dane kontaktowe

   

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej daneosobowe@railing.pl